"waar passie en professionaliteit natuurlijk samenstromen"
Meander Netwerk 06 51 83 73 00

Beroepsopleiding Uitvaartbegeleider

Aanmelden is nu mogelijk voor de opleidingsgroep die start in september 2024 (vaste lesdag is dinsdag).

De Beroepsopleiding Uitvaartbegeleider is specifiek ontwikkeld voor mensen die geen of weinig ervaring hebben binnen de uitvaartbranche. Ook mensen die alleen een schriftelijke of een basiscursus hebben gevolgd, kunnen hieraan deelnemen. Onderwijskundig is het van belang dat de beginsituatie van de studenten zo veel mogelijk gelijk is. 

Uitvaartbegeleiders ontmoeten naasten meestal in een kwetsbare situatie. Om als uitvaartbegeleider goed op hen af te kunnen stemmen is een bepaalde ‘persoonlijke rijpheid’ noodzakelijk. Studenten aan de beroepsopleiding beschikken over bagage die is opgedaan in het leven zelf en over hbo werk- en denkniveau.

Ons lesprogramma is zo opgebouwd dat studenten steeds zelf verbinding maken met de aangereikte onderwerpen. Zo ontwikkelen zij een visie op het vak en groeien zij verder als mens. Opgedane kennis wordt in de praktijk toegepast tijdens de drie stages.

 

Inhoud van de beroepsopleiding

In de beroepsopleiding komen inhoudelijk drie onderdelen aan de orde: beroepshouding, vakkennis en vakvaardigheden.

Beroepshouding                             

Vakkennis

Vakvaardigheden

 • eigen uitvaart
 • visie op de dood
 • eigen aannames
 • eigen verliezen
 • afstand en nabijheid
 • kleding
 • feedback
 • eigen grenzen en stress
 • presentatie
 • gespreksvaardigheden
 • omgang met derden
 • afstemmen op naasten
 • ontwikkelingen binnen de uitvaartwereld
 • wet op lijkbezorging
 • kisten en waden
 • spiritualiteit
 • rouw
 • overledenenverzorging
 • rouwkaarten en -advertenties
 • begraafplaatsen
 • crematoria
 • symbolen en rituelen
 • christelijke uitvaart
 • multiculturele uitvaarten
 • kosten en verzekeringen
 • rouwvervoer
 • kinderen betrekken bij uitvaarten
 • kinderuitvaarten
 • digitalisering
 • werken in de uitvaartwereld: eigen bedrijf, in loondienst, als freelancer of franchisenemer
 • ondernemerschap
 • verzorging van de overledene     
 • rouwkaarten en -advertenties
 • begeleiding van naasten
 • kinderen betrekken bij uitvaarten
 • organiseren
 • draaiboek
 • ceremoniemeesterschap
 • invullen van de afscheidsplechtigheid
 • in memoriam
 • maken van factuur

Onderdelen van de beroepsopleiding

 • schriftelijke en mondelinge intake
 • 18 plenaire bijeenkomsten
 • 9 regionale bijeenkomsten
 • 3 individuele begeleidingsgesprekken
 • 3 stages
 • 3 excursies
 • 3 vakvaardigheidsopdrachten
 • toetsing
 • feestelijke certificaatuitreiking

Werkwijze

Het curriculum van de opleiding is een samenhangend geheel. Het is niet mogelijk om slechts bepaalde onderdelen te volgen of onderdelen over te slaan. Ook al hebben onze studenten behoorlijk wat bagage, toch worden zij geacht het hele curriculum te volgen. De reden is tweeledig. Enerzijds wordt alle lesstof specifiek toegespitst op de uitvaartbranche en anderzijds gaan wij ervan uit dat een student zich steeds verder ontwikkelt. 

In principe nodigen wij studenten uit om eerst zelf na te denken voordat de stof wordt aangereikt. De student gaat voorbereid op stage. Na afloop van de stage worden ervaringen in een kleinere groep gestructureerd met elkaar uitgewisseld, zodat de scope van ervaringen zich verbreedt en verdiept. 

De opleidingsmethode is erop gericht dat de student zelf actief de verbinding maakt met de gepresenteerde stof. Daarom kent de opleiding diverse onderdelen die theorie en praktijk met elkaar verbinden. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht.

Toelichting onderdelen van de beroepsopleiding

Intake
De intake start met het invullen van een uitgebreid vragenformulier. Hier begint de eerste selectie. We vragen om vooraf over een aantal onderwerpen na te denken zoals motivatie, veronderstelde geschiktheid en onderzoek van de regionale markt. Op basis van de schriftelijke intake vindt de eerste toetsing plaats. Bij een positieve beoordeling volgt een uitnodiging voor een intakegesprek. We vragen hbo werk- en denkniveau. Dit niveau kan ook op een andere manier zijn verkregen dan door een hbo-diploma.

Belangrijk is of de kandidaat echt contact kan maken. In onze visie is de basis hiervan dat iemand werkelijk verbonden is met zichzelf. We kijken dus naar het reflectieve vermogen en naar de mogelijkheid om te kunnen en te willen leren. Tijdens het intakegesprek onderzoeken we of de kandidaat in de basis beschikt over de diverse onderdelen van de beroepshouding. Daarnaast is het belangrijk dat de kandidaat recent geen zwaar verlies heeft gelden. De opleiding is immers bedoeld om een professie te leren en niet om verlies te verwerken.

Plenaire bijeenkomsten
Achttien plenaire bijeenkomsten vormen de rode draad van de opleiding. Hierin worden alle dimensies van het vak belicht en uitgediept. Aan het einde van iedere bijeenkomst ontvangen de studenten het betreffende lesmateriaal zowel op papier als digitaal. Het totale pakket vormt een handreiking voor het werk van uitvaartbegeleider.

De bijeenkomsten zijn in Amersfoort, van 9.30 uur tot 16.30 uur. Tussen 12.30 en 13.30 uur is er lunchpauze. Gelegenheid tot napraten is er tot 17.00 uur.

Regionale bijeenkomsten
Op basis van woonplaats wordt de opleidingsgroep in drie regio’s verdeeld. In negen regionale bijeenkomsten komen studenten bij elkaar thuis om bepaalde onderwerpen samen uit te diepen. In de daarop volgende plenaire bijeenkomst, wordt een korte presentatie als samenvatting gegeven. Op die manier wordt opnieuw verbinding gemaakt met de groep als geheel. Tevens oefenen de studenten hierdoor hun presentatievaardigheden. De bijeenkomsten duren ruim een dagdeel. De ervaring leert dat studenten hier meestal een hele dag voor uittrekken.

Individuele begeleidingsgesprekken
Iedere student heeft de mogelijkheid tot drie begeleidingsgesprekken. Het eerste gesprek is voor iedereen verplicht en vindt plaats op de opleidingslocatie in Amersfoort. Tijdens de gesprekken wordt de beroepshouding verder uitgediept op basis van eigen leerpunten van de student en de observaties van de docent tijdens de plenaire bijeenkomsten.

Stage
Meander heeft in de afgelopen achttien jaar een uitgebreid netwerk opgebouwd van contacten in de uitvaartwereld. Daardoor zijn we in staat voor al onze studenten drie stages te regelen. De drie stages vormen een belangrijke praktijkervaring. Door ons worden de volgende stages geregeld:

 • overledenenverzorging (twee dagen)
 • bij een crematorium (één dag)
 • bij een uitvaartonderneming (zes dagen)

De student maakt van iedere stage een verslag op basis van aangereikte richtlijnen. De docent geeft hierop feedback.

Excursies
Drie excursies geven een aanvullend beeld van de praktijk:

 • bezoek aan een kistenfabriek en kleinschalige expositie van omhullingen waarbij de studenten in gesprek gaan met de makers
 • bezoek aan een begraafplaats waar we naast een rondleiding vooral gaan oefenen met een 'oefenkist' en een 'oefengraf'
 • kennismaking met uitvaartvervoer

Vakvaardigheidsopdrachten
Na de behandeling van de onderwerpen rouwkaarten, in memoria en facturen krijgt de student de opdracht zelf een rouwkaart, een in memoriam en een factuur te maken. De docent kijkt deze na en geeft ze met commentaar terug aan de student. Wanneer de beoordeling onvoldoende is, krijgt de student een herkansing om de vakvaardigheid opnieuw te maken.

Toetsing
Om te bepalen of een student het certificaat van bekwaamheid kan ontvangen, is een beoordelingssysteem ontwikkeld. Er zijn verschillende toetsmomenten gedurende het jaar. De student dient op ieder onderdeel een voldoende te scoren. Lees voor meer informatie over de toetsing van de beroepsopleiding het opleidingsreglement.

Feestelijke certificaatuitreiking
De opleiding wordt afgesloten met een feestelijke certificaatuitreiking. Iedere student wordt daarbij in het zonnetje gezet. Daarbij zijn ook ‘mensen die om de student heen staan’ van harte welkom.

Start en duur opleidingsgroepen

Ieder jaar starten er verschillende lesgroepen. In januari (vaste lesdag op donderdag of vrijdag) en in september (vaste lesdag op dinsdag of woensdag). Daarnaast geldt voor de stages een aparte regeling. Deze wordt tijdens de tweede plenaire bijeenkomst uitgelegd. Met name tijdens de derde stageperiode wordt flexibiliteit gevraagd. In principe moet de student hiervoor minimaal twee weken beschikbaar zijn.

De beroepsopleiding duurt tien maanden. De septembergroepen ronden af in juni, de januarigroepen hebben een reces in juli en augustus, en eindigen in december. De studiebelasting van de beroepsopleiding ligt rond de 419 uur.

Aanmelden
Aanmelden voor de beroepsopleiding is mogelijk via het digitale intakeformulier. Als de schriftelijke intake als voldoende wordt beoordeeld, nodigen wij de kandidaat uit voor een persoonlijk intakegesprek in Amersfoort.

Aanmelden vóór deelname oriëntatiedag
Omdat onze oriëntatiedagen altijd snel vol zijn, krijgen wij soms de vraag of er nog wel plaats is in de beroepsopleiding, als iemand pas vlak voor de start van de opleiding kan deelnemen aan een oriëntatiedag. Het is mogelijk voor kandidaten om zich aan te melden voor de beroepsopleiding vóórdat zij deelnemen aan een oriëntatiedag. Deze aanmelding is kosteloos en zonder verplichtingen. Mocht de kandidaat na de oriëntatiedag afzien van zijn/haar aanmelding, dan kan hij/zij zich zonder gevolgen terugtrekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar administratie@meanderuitvaartopleidingen.nl.

Landelijk Meander Netwerk

Studenten die de beroepsopleiding met goed gevolg afronden en als zelfstandig uitvaartondernemer gaan werken, kunnen zich na hun studie aansluiten bij het Landelijk Meander Netwerk.

In het Landelijk Meander Netwerk bundelen Meander gecertificeerde uitvaartbegeleiders hun krachten om ze te versterken. Door samenwerking zijn zij goed vindbaar voor rouwenden die een betrouwbare gids zoeken om de uitvaart te begeleiden van hun gestorvene. 

Deelnemers aan het Landelijk Meander Netwerk werken volgens de onderscheidende Meandervisie en onderschrijven het gedachtegoed van de uitvaartbegeleider als gids rond de dood.

Meer weten over de Beroepsopleiding?

Kom naar een Oriëntatiedag!

Meander Uitvaartopleidingen | 06 51 83 73 00 | info@meanderuitvaartopleidingen.nl
Openen in nieuw venster