"waar passie en professionaliteit natuurlijk samenstromen"
06 51 83 73 00

Reglement Vakopleiding

Toepassing
Artikel 1

 • Dit reglement is van toepassing op de Vakopleiding uitvaartbegeleider.
 • Dit reglement geldt vanaf 14 februari 2019.

Doel van de opleiding
Artikel 2
Het doel van de vakopleiding is om mensen die reeds werkzaam zijn in het vak van uitvaartbegeleider verder te professionaliseren.

Toelating tot de opleiding
Artikel 3
Om toegelaten te worden tot de opleiding moet de kandidaat reeds werkzaam zijn in het veld. Nadat de kandidaat een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft opgestuurd, belt de directeur van de opleiding met de kandidaat. Daarna ontvangt de kandidaat een overeenkomst in tweevoud. Hij heeft dan nog twee weken de tijd om een exemplaar daarvan ondertekend terug te sturen.

Duur van de opleiding
Artikel 4
De opleidingsduur bedraagt drie maanden. Binnen deze periode vinden de lessen plaats in drie blokken van twee dagen. Aan het eind van het derde blok vindt de certificaatuitreiking plaats.

Leermethode
Artikel 5

 • Uitgangspunt is dat de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor het eigen leerproces. Als het leerproces om wat voor redenen dan ook stagneert, geeft de deelnemer dat aan. In overleg met de docent wordt een oplossing gezocht. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De groep wordt begeleid door een vaste docent en op onderdelen door diverse gastdocenten met expertise op een specifiek terrein.
 • Bestudering van het schriftelijke lesmateriaal: de deelnemers krijgen per onderwerp schriftelijk materiaal uitgereikt.
 • Individuele opdrachten voorafgaand aan en volgend op de plenaire bijeenkomsten: hierdoor wordt de uitwisseling vanuit de praktijk geoptimaliseerd.

Toetsing en criteria
Artikel 6
Criteria voor het behalen van het certificaat van deelname van de Vakopleiding uitvaartbegeleider:

Aanwezigheid:
De opleiding wordt aangeboden in drie blokken van twee dagen, elk blok kent vijf dagdelen. De opleiding vraagt van de deelnemers om zich gedurende de lesdagen volledig op de opleiding te concentreren. Het is niet mogelijk een dagdeel te missen, later tijdens een opleidingsdag in te stromen of eerder weg te gaan.

Opdrachten:
De deelnemer krijgt diverse opdrachten, voorafgaand aan en volgend op elk blok van twee dagen. Deze opdrachten vormen een verplicht onderdeel van de opleiding.  

Beroepshouding:
De deelnemer krijgt aanwijzingen om de beroepshouding te verbeteren. De deelnemer wordt geacht zijn vooruitgang tijdens de opleiding te laten zien.

Let op: Een certificaat van Meander wordt slechts éénmaal uitgereikt.

Beëindiging van de opleiding
Artikel 7
De opleiding wordt beëindigd na de uitreiking van de certificaten.
De opleiding wordt voortijdig beëindigd indien:

 • De deelnemer daar zelf om verzoekt.
 • De opleiding genoodzaakt is de deelnemer van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten, om redenen zoals aangegeven in dit reglement.

Opleidingskosten
Artikel 8

 • De opleidingskosten worden jaarlijks vastgesteld en zijn inclusief lesmateriaal, het verblijf in het opleidingscentrum, koffie, thee, lunch en diner. Reis- en overnachtingskosten zijn niet inbegrepen.
 • De deelnemer dient de betaling van de opleidingskosten tijdig te voldoen, op de wijze zoals is aangegeven bij aanvang van de opleiding. Als een deelnemer niet betaalt binnen de op de nota vermelde termijn, houdt de opleiding zich het recht voor de deelnemer vanaf het moment van verstrijken van de betalingstermijn, uit te sluiten van het volgen van onderwijs.
 • Indien de deelnemer de opleiding op eigen initiatief beëindigt of wordt uitgesloten van de opleiding, vindt geen restitutie van de opleidingskosten plaats.

Geheimhouding
Artikel 9
De deelnemer krijgt tijdens de opleiding kennis van persoonlijke zaken aangaande collega-deelnemers. Daarnaast worden door deelnemers cases naar voren gebracht waarin persoonlijke informatie naar voren komt over professionals, nabestaanden en overledenen. De deelnemer dient geheimhouding te betrachten en verleent geen informatie aan derden, dat wil zeggen dat de deelnemer geen kennis van genoemde persoonlijke zaken naar buiten brengt, ook niet via social media. Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht houdt de opleiding zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de opleiding.

Uitsluiting van de opleiding
Artikel 10
In geval een deelnemer, naar de mening van de docent en/of andere deelnemers, storend werkt binnen de opleidingsgroep, wordt deze deelnemer hierop zo snel mogelijk persoonlijk aangesproken door de docent. In een gesprek tussen de betreffende deelnemer en de docent wordt geprobeerd te achterhalen wat er aan de hand is en wordt geformuleerd hoe de storende invloed kan worden opgeheven. Wanneer, volgens de docent en/of de andere deelnemers, het storende gedrag in het daarop volgende dagdeel blijft voortbestaan, volgt een tweede gesprek waarin op schrift wordt vastgelegd op welke punten de deelnemer zijn/haar houding en gedrag dient aan te passen. Als de deelnemer zich, volgens de docent, daaraan tijdens het daarop volgende dagdeel niet houdt, wordt de deelnemer per direct uitgesloten van de opleiding.

Geschillencommissie
Artikel 11
Bij verschil van mening tussen de deelnemer en de opleiding omtrent zaken die de opleiding aangaan, waaronder het functioneren van de deelnemer binnen de opleiding en de beoordeling daarvan, alsmede omtrent de toepassing van het opleidingsreglement, zal in eerste instantie in onderling overleg worden getracht tot een oplossing te komen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan de deelnemer zich wenden tot de directeur van Meander. De klacht moet schriftelijk worden ingediend. De directeur zal uiterlijk binnen vier weken reageren. De klachtafhandeling wordt geregistreerd en deze registratie wordt gedurende minimaal 5 jaar bewaard. Uiterlijk binnen acht weken na indiening moet de klacht zijn afgehandeld. Mocht dit ook niet tot een oplossing leiden dan heeft de deelnemer de mogelijkheid zich te wenden tot de geschillencommissie.
De geschillencommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden, te weten een deskundige op het gebied van onderwijs, een deskundige op het gebied van uitvaarten en een juridisch deskundige. De commissie wordt geacht onafhankelijk op te treden en een bemiddelende rol te spelen. De commissie zal zowel de student als de opleiding horen en zal vervolgens binnen zes weken uitspraak doen. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. De afhandeling van het geschil wordt geregistreerd en gedurende minimaal 5 jaar bewaard. De deelnemer kan contact opnemen met de voorzitter van de commissie mr. W.N. Everts, via telefoonnummer: 06 49 752 757.

Opleidingsreglement
Artikel 12

 • In alle gevallen waarin dit opleidingsreglement niet voorziet, beslist de opleiding.
 • Wanneer wijziging van het opleidingsreglement plaatsvindt, wordt aan de deelnemers aan het lopende studiejaar een afschrift van het gewijzigde reglement verstrekt.

Zwolle, februari 2019

Lees ook de bijlage bij dit reglement: Beroepshouding (competenties)

Meander Uitvaartopleidingen | 06 51 83 73 00 | info@meanderuitvaartopleidingen.nl
Openen in nieuw venster